Chức năng tìm kiếm trực tiếp trên ListView Android

Một ví dụ đơn giản của chức năng tìm kiếm trực tiếp trong Android sử dụng ListView qua các bước sau.

Tìm kiếm trên listview android
Tìm kiếm trên listview android

Bước 1: Mở Android Studio, tạo một Project mới với Empty Activity.

Bước 2: Mở activity_main.xml file (đường dẫn: res/layout/activity_main.xml) thêm vào đoạn code sau:

Bước 3: Mở MainActivity.java  và thêm vào đoạn code sau:

Chức năng tìm kiếm trên ListView Android
Chức năng tìm kiếm trên ListView Android

 

Source code: https://github.com/trongcong/LiveSearchListView

Gom Marker trong Android với Google Maps Android API – Google Maps Android Marker Clustering Utility Sử dụng SwipeRefreshLayout trong ứng dụng Android Hướng dẫn tạo Material Dialog Bottom Sheet Android Tạo context menu trong Android – ActionBar ActionMode.CallBack Example Retrofit và Volley thư viện nào tốt hơn Hướng dẫn sử dụng thư viện Volley trong Android Tạo Web Service bằng PHP và MYSQL cho ứng dụng di động – Part 2 Tạo Web Service bằng PHP và MYSQL cho ứng dụng di động – Part 1 Hàm chuyển đổi Timestamp thành Datetime trong Android và JavaScript Design Patterns là gì? Tạo Project Android theo mẫu Design Patterns(Part 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.