My Notes – PHP

Display HTML tags as plain text in PHP (Hiển thị thẻ html như văn bản trong php)

html tag

to plain text –> sử dụng PHP htmlspecialchars() Function

hoặc replace < by &lt; and > by &gt;

(thay thế mở thẻ html < thành &lt;, đóng thẻ html > thành &gt;)

Tham khảo thêm tài liệu:

CSS Gap Space với Flexbox Làm tròn số trong PHP với ceil(), floor() và round() Cài đặt và Active PhpStorm 2019.2.4 License key Top 30 trang web Get link max speed Clean code – mã sạch và con đường trở thành better developer (p2) Clean code – mã sạch và con đường trở thành better developer (p1) PHP return to Json Error don’t display Chụp ảnh tự sướng với JavaScript [Fix] Lỗi mở thư mục – Mở thư mục thay đổi từ Open thành Cmd Hướng dẫn gỡ lỗi ứng dụng Android qua kết nối WiFi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.