Category: Java

Câu hỏi phỏng vấn Java, Android

Thread là gì ? So sánh thread và asynctask? Thread hoạt động ntn ? Xử lý dữ liệu giữa 2 thread ntn ? Static và final ? Access modifier ? fragment và activity là gì ? 2 fragment trong 1 activity trao đổi data ntn ? Khi nào sử dụng fragment ? override, overload, final…

Java: Viết chương trình kiểm tra 1 số được nhập từ bàn phím có phải là số Nguyên tố hay không

Số nguyên tố là gì? Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ có các ước số là 1 và chính nó. Các số có nhiều hơn 2 ước số được gọi là hợp số. Do số 1 chỉ có một (1) ước số là chính nó, nên số 1 không phải là số nguyên…