Câu hỏi phỏng vấn Java, Android

 1. Thread là gì ?
 2. So sánh thread và asynctask?
 3. Thread hoạt động ntn ?
 4. Xử lý dữ liệu giữa 2 thread ntn ?
 5. Static và final ?
 6. Access modifier ?
 7. fragment và activity là gì ?
 8. 2 fragment trong 1 activity trao đổi data ntn ?
 9. Khi nào sử dụng fragment ?
 10. override, overload, final ?
 11. final cotructor có thay đổi giá trị gì ?
 12. có mấy loại dialog ?
 13. Asynsctask là gì – phương thức nào bắt buộc ?
 14. intent là gì? co mấy loại ?
 15. service là gì ? co mấy loại ?
 16. Em hay sử dụng những loại Collections nào và một chút đặc điểm: Có 4 loại là Lists (lưu một danh sách các đối tượng), Sets (một danh sách các đối tượng không trùng nhau), Maps (một danh sách các đối tượng có ID), Queues (một danh sách các đối tượng được xắp sếp theo thứ tự). Mỗi loại này có nhiều lớp con.
 17. Dùng gì để truy cập CSDL và thiết kế như thế nào: JDBC, Hibernate… sau đó sử dụng DAO pattern (CRUD: creat, read, insert, update, delete)
 18. Mô hình n-tier: view, bussiness logic, data
 19. Một vài loại pattern thông dụng: singleton, factory, proxy, adapter, observer …
 20. Một vài loại frameworks: Struts: MVC+ Front Controller pattern. Hibernate: object relational mapping.
 21. Nêu OOP
 22. Phân biệt overload overriding
 23. Kế thừa là gì
 24. Đa hình là gì
 25. Viết câu update
 26. Viết câu delete
 27. Phân biệt delete với drop
 28. Cú pháp drop
 29. Cấu trúc của DB gồm gì
 30. Nếu xóa file log thì có chạy k
 31. Biết gì về PL/SQL
 32. Từng làm web hay app nào chưa? Miêu tả
Gom Marker trong Android với Google Maps Android API – Google Maps Android Marker Clustering Utility Sử dụng SwipeRefreshLayout trong ứng dụng Android Hướng dẫn tạo Material Dialog Bottom Sheet Android Tạo context menu trong Android – ActionBar ActionMode.CallBack Example Retrofit và Volley thư viện nào tốt hơn Hướng dẫn sử dụng thư viện Volley trong Android Tạo Web Service bằng PHP và MYSQL cho ứng dụng di động – Part 2 Tạo Web Service bằng PHP và MYSQL cho ứng dụng di động – Part 1 Hàm chuyển đổi Timestamp thành Datetime trong Android và JavaScript Design Patterns là gì? Tạo Project Android theo mẫu Design Patterns(Part 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.