Tag: Android interview

Câu hỏi phỏng vấn Java, Android

Thread là gì ? So sánh thread và asynctask? Thread hoạt động ntn ? Xử lý dữ liệu giữa 2 thread ntn ? Static và final ? Access modifier ? fragment và activity là gì ? 2 fragment trong 1 activity trao đổi data ntn ? Khi nào sử dụng fragment ? override, overload, final…