Category: JSON

PHP return to Json Error don’t display

Mình đang tập tành về cái Json này. Dữ liệu là mình Get từ blog của mình luôn, lấy từ bảng wp_posts trong database, ai dùng WordPress thì chắc sẽ biết. Mục đích của mình là cho nó trả về dạng Json những bài viết trên blog của mình gồm những mục này: Vấn đề ở đây…