PHP return to Json Error don’t display

Mình đang tập tành về cái Json này.
Dữ liệu là mình Get từ blog của mình luôn, lấy từ bảng wp_posts trong database, ai dùng WordPress thì chắc sẽ biết. Mục đích của mình là cho nó trả về dạng Json những bài viết trên blog của mình gồm những mục này:

PHP return to Json Error don't display
PHP return to Json Error don’t display

Vấn đề ở đây là nếu trong sql select có post_title vs post_content (2 cái chính cần lấy) thì nó lại không hiển thị Json.
Php: GetPostReturnJson_notshow.php
Link test: http://dev.ntcde.com/4u/GetPostReturnJson_notshow.php

Khi không có 2 trường đó mà chỉ có những trường còn lại thì nó lại hiển thị Json.
Php: GetPostReturnJson_show.php
Link test: http://dev.ntcde.com/4u/GetPostReturnJson_show.php

Result: Bỏ link trên qua http://pro.jsonlint.com parse cho dễ nhìn

Đây là cấu trúc database của bảng wp_posts

Cách sửa lỗi

Every part of your process needs to be UTF-8 encoded.

The database connection
The database tables
Your PHP file (if you are using special characters inside that file as shown in your example above)
The content-type headers that you output

Vì output là json nên Set header của output file cho nó:

Thêm header(‘Content-Type: application/json; charset=utf-8’); sau <?php

và thêm mysqli_set_charset($connection,”utf8″); sau khi tạo cái $connection = ….

Cần thiết thì có thể thêm option JSON_UNESCAPED_UNICODE  vào dòng code này echo json_encode($emparray, JSON_UNESCAPED_UNICODE);

<?php 
   header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
   -------
   -------

   //open connection to mysql db
   $connection = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname) or die("Error " . mysqli_error($connection));
   mysqli_set_charset($connection,"utf8");
   -------
   -------
   echo json_encode($emparray, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
   -------
?>

Good luck!! 😀 and I was successful.

Làm tròn số trong PHP với ceil(), floor() và round() Cài đặt và Active PhpStorm 2019.2.4 License key My Notes – PHP

1 thought on “PHP return to Json Error don’t display

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.