Hướng dẫn tạo Material Dialog Bottom Sheet Android

Bottom sheet Android

Bottom Sheet là 1 thành phần được thiết kế theo phong cách material design, được thêm vào thư viện design support library trong phiên bản 23.2. Bottom sheet là 1 cửa sổ đơn giản hiển thị bằng cách vuốt từ dưới màn hình lên và có thể được sử dụng để hiện ra nhiều thông tin hơn cho người dùng. Ví dụ của bottom sheet có thể đựoc thấy trong 1 số ứng dụng của Google, như Place Picker của Places API.

Material Dialog Bottom Sheet Android

Material Dialog Bottom Sheet là hộp thoại tùy chỉnh để sử dụng tính năng Bottom Sheet Material View trong các phiên bản Lollipop trước.

Nó có thể được sử dụng với một cách dễ dàng bằng cách cho phép hộp thoại như một Bottom Sheet mà không sử dụng bất kỳ thư viện nào.

Bây giờ chúng ta hãy tạo custom dialog của riêng bạn như sau:

Hướng dẫn tạo Material Dialog Bottom Sheet Android
Hướng dẫn tạo Material Dialog Bottom Sheet Android

Tạo project với một Activity or fragment với một Dialog và một bottom sheet custom layout và setContentView cho dialog.

 activity_main.xml

 

Tạo một custom layout cho dialog

bottom_sheet.xml

Thêm style vào file styles.xml

styles.xml

Tạo animation cho Material Dialog Sheet Animation

popup_show.xml

popup_hide.xml

Tạo function trong MainActivity.java

MainActivity.java

 

Project on github: https://github.com/trongcong/BottomSheetDialog

 

Cách tạo Gutenberg Block trong WordPress Font chữ cho Lập Trình Viên Và xu hướng ligature trong code font Gom Marker trong Android với Google Maps Android API – Google Maps Android Marker Clustering Utility Viết ngôn ngữ lập trình – Ai cũng làm được? Clean code – mã sạch và con đường trở thành better developer (p2) Clean code – mã sạch và con đường trở thành better developer (p1) Sử dụng SwipeRefreshLayout trong ứng dụng Android Tạo context menu trong Android – ActionBar ActionMode.CallBack Example Retrofit và Volley thư viện nào tốt hơn Hướng dẫn sử dụng thư viện Volley trong Android

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.