Tag: search in listview android

Chức năng tìm kiếm trực tiếp trên ListView Android

Một ví dụ đơn giản của chức năng tìm kiếm trực tiếp trong Android sử dụng ListView qua các bước sau. Bước 1: Mở Android Studio, tạo một Project mới với Empty Activity. Bước 2: Mở activity_main.xml file (đường dẫn: res/layout/activity_main.xml) thêm vào đoạn code sau: