Tag: search in listview android

Chức năng tìm kiếm trực tiếp trên ListView Android

This entry is part 19 of 21 in the series Hướng dẫn học lập trình Android

Một ví dụ đơn giản của chức năng tìm kiếm trực tiếp trong Android sử dụng ListView qua các bước sau. Bước 1: Mở Android Studio, tạo một Project mới với Empty Activity. Bước 2: Mở activity_main.xml file (đường dẫn: res/layout/activity_main.xml) thêm vào đoạn code sau: