HIển thị Location Setting Dialog sử dụng Google API Client

Trong ứng dụng Google Maps trên Android và nhiều ứng dụng khác mà bạn đã thấy rằng nếu vị trí của mình bị vô hiệu hóa thì sau đó một hộp thoại yêu cầu bật vị trí GPS xuất hiện trực tiếp trên màn hình mà không chuyển hướng bạn đến trang Cài đặt.

Show Location Setting Dialog Using Google API Client
Show Location Setting Dialog Using Google API Client

Để hiển thị hộp thoại này, chúng ta phải biết được những điều này:

 1. Google API Client : GoogleApiClient được sử dụng với một loạt các phương thức tĩnh. Một số trong những phương thức này yêu cầu GoogleApiClient được kết nối; kiểm tra tài liệu API cụ thể để xác định xem bạn cần phải được kết nối.
 2. Location Request : Đối tượng LocationRequest được sử dụng để yêu cầu một Service cập nhật vị trí từ FusedLocationProviderApi.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để thực hiện Request Location Dialog bằng cách sử dụng  GoogleAPIClient và Broadcast Receiver để kiểm tra tình trạng GPS.

Video Demo Show Location Setting Dialog

  1. Tạo 1 project mới trong  Android Studio: Vào  File ⇒ New ⇒ New Project và điền thông tin yêu cầu. Mặc định sẽ là  MainActivity.java.
  2. Mở build.gradle (Module: app)  và thêm vào các thư viện như bên dưới:
dependencies {
  compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  compile 'com.google.android.gms:play-services:9.8.0'
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:25.0.0'
}
  1. Mở AndroidManifest.xml và thêm quyền cho phép truy cập vị trí.
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
  1. Thêm đoạn code sau  vào activity_main.xml.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_main"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.project.ntc.showlocationsettingdialog.MainActivity">

  <!-- TextView to show GPS Status -->
  <TextView
    android:id="@+id/gps_status"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="15sp"
    android:layout_centerInParent="true" />
</RelativeLayout>
  1. Bây giờ làm theo các bước dưới đây để thực hiện các chức năng.
   • Bước 1: Khởi Google API Khách hàng
 /* Initiate Google API Client */
  private void initGoogleAPIClient() {
    //Without Google API Client Auto Location Dialog will not work
    mGoogleApiClient = new GoogleApiClient.Builder(MainActivity.this)
        .addApi(LocationServices.API)
        .build();
    mGoogleApiClient.connect();
  }
   • Bước 2: Kiểm tra Location Permission cho thiết bị Android 6.0 Marshmallow
private void checkPermissions() {
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= 23) {
      if (ContextCompat.checkSelfPermission(MainActivity.this,
          android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
          != PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
        requestLocationPermission();
      else
        showSettingDialog();
    } else
      showSettingDialog();

  }

 private void requestLocationPermission() {
    if (ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(MainActivity.this, android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)) {
      ActivityCompat.requestPermissions(MainActivity.this,
          new String[]{android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION},
          ACCESS_FINE_LOCATION_INTENT_ID);

    } else {
      ActivityCompat.requestPermissions(MainActivity.this,
          new String[]{Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION},
          ACCESS_FINE_LOCATION_INTENT_ID);
    }
  }
   • Bước 3: Hiển thị  Dialog khi GPS đang Tắt
private void showSettingDialog() {
    LocationRequest locationRequest = LocationRequest.create();
    locationRequest.setPriority(LocationRequest.PRIORITY_HIGH_ACCURACY);//Setting priotity of Location request to high
    locationRequest.setInterval(30 * 1000);
    locationRequest.setFastestInterval(5 * 1000);//5 sec Time interval for location update
    LocationSettingsRequest.Builder builder = new LocationSettingsRequest.Builder()
        .addLocationRequest(locationRequest);
    builder.setAlwaysShow(true); //this is the key ingredient to show dialog always when GPS is off

    PendingResult<LocationSettingsResult> result =
        LocationServices.SettingsApi.checkLocationSettings(mGoogleApiClient, builder.build());
    result.setResultCallback(new ResultCallback<LocationSettingsResult>() {
      @Override
      public void onResult(LocationSettingsResult result) {
        final Status status = result.getStatus();
        final LocationSettingsStates state = result.getLocationSettingsStates();
        switch (status.getStatusCode()) {
          case LocationSettingsStatusCodes.SUCCESS:
            // All location settings are satisfied. The client can initialize location
            // requests here.
            updateGPSStatus("GPS is Enabled in your device");
            break;
          case LocationSettingsStatusCodes.RESOLUTION_REQUIRED:
            // Location settings are not satisfied. But could be fixed by showing the user
            // a dialog.
            try {
              // Show the dialog by calling startResolutionForResult(),
              // and check the result in onActivityResult().
              status.startResolutionForResult(MainActivity.this, REQUEST_CHECK_SETTINGS);
            } catch (IntentSender.SendIntentException e) {
              e.printStackTrace();
              // Ignore the error.
            }
            break;
          case LocationSettingsStatusCodes.SETTINGS_CHANGE_UNAVAILABLE:
            // Location settings are not satisfied. However, we have no way to fix the
            // settings so we won't show the dialog.
            break;
        }
      }
    });
  }
   • Bước 4: Nhận kết quả về hành động của người dùng khi Location Request Dialog hiển thị (Yes or No)
@Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    switch (requestCode) {
      // Check for the integer request code originally supplied to startResolutionForResult().
      case REQUEST_CHECK_SETTINGS:
        switch (resultCode) {
          case RESULT_OK:
            Log.e("Settings", "Result OK");
            updateGPSStatus("GPS is Enabled in your device");
            //startLocationUpdates();
            break;
          case RESULT_CANCELED:
            Log.e("Settings", "Result Cancel");
            updateGPSStatus("GPS is Disabled in your device");
            break;
        }
        break;
    }
  }
   • Bước 5: Tạo một Broadcast Receiver để kiểm tra tình trạng của GPS bất cứ khi nào nó On hoặc Off
 private BroadcastReceiver gpsLocationReceiver = new BroadcastReceiver() {

    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {

      //If Action is Location
      if (intent.getAction().matches(BROADCAST_ACTION)) {
        LocationManager locationManager = (LocationManager) context.getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
        //Check if GPS is turned ON or OFF
        if (locationManager.isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER)) {
          Log.e("About GPS", "GPS is Enabled in your device");
          updateGPSStatus("GPS is Enabled in your device");
        } else {
          //If GPS turned OFF show Location Dialog
          new Handler().postDelayed(sendUpdatesToUI, 10);
          // showSettingDialog();
          updateGPSStatus("GPS is Disabled in your device");
          Log.e("About GPS", "GPS is Disabled in your device");
        }

      }
    }
  };
   • Bước 6: Show Location Request Dialog khi ở trạng thái GPS Off. Ở đây chúng ta phải sử dụng Handler để gọi phương thức trong Main Thread.
 private Runnable sendUpdatesToUI = new Runnable() {
    public void run() {
      showSettingDialog();
    }
  };
   • Bước 7: Đăng ký và Hủy đăng ký Receiver trên onResume và phương thức onDestroy tương ứng.
@Override
  protected void onResume() {
    super.onResume();
    registerReceiver(gpsLocationReceiver, new IntentFilter(BROADCAST_ACTION));//Register broadcast receiver to check the status of GPS
  }

@Override
  protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    //Unregister receiver on destroy
    if (gpsLocationReceiver != null)
      unregisterReceiver(gpsLocationReceiver);
  }
 1. Đoạn code hoàn chỉnh trong MainActivity.java
package com.project.ntc.showlocationsettingdialog;

import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.IntentFilter;
import android.content.IntentSender;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.location.LocationManager;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.v4.app.ActivityCompat;
import android.support.v4.content.ContextCompat;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.util.Log;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import com.google.android.gms.common.api.GoogleApiClient;
import com.google.android.gms.common.api.PendingResult;
import com.google.android.gms.common.api.ResultCallback;
import com.google.android.gms.common.api.Status;
import com.google.android.gms.location.LocationRequest;
import com.google.android.gms.location.LocationServices;
import com.google.android.gms.location.LocationSettingsRequest;
import com.google.android.gms.location.LocationSettingsResult;
import com.google.android.gms.location.LocationSettingsStates;
import com.google.android.gms.location.LocationSettingsStatusCodes;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  private static final int REQUEST_CHECK_SETTINGS = 0x1;
  private static final int ACCESS_FINE_LOCATION_INTENT_ID = 3;
  private static final String BROADCAST_ACTION = "android.location.PROVIDERS_CHANGED";
  private static GoogleApiClient mGoogleApiClient;
  private TextView gps_status;
  //Run on UI
  private Runnable sendUpdatesToUI = new Runnable() {
    public void run() {
      showSettingDialog();
    }
  };
  /* Broadcast receiver to check status of GPS */
  private BroadcastReceiver gpsLocationReceiver = new BroadcastReceiver() {
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
      //If Action is Location
      if (intent.getAction().matches(BROADCAST_ACTION)) {
        LocationManager locationManager = (LocationManager) context.getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
        //Check if GPS is turned ON or OFF
        if (locationManager.isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER)) {
          Log.e("About GPS", "GPS is Enabled in your device");
          updateGPSStatus("GPS is Enabled in your device");
        } else {
          //If GPS turned OFF show Location Dialog
          new Handler().postDelayed(sendUpdatesToUI, 10);
          // showSettingDialog();
          updateGPSStatus("GPS is Disabled in your device");
          Log.e("About GPS", "GPS is Disabled in your device");
        }
      }
    }
  };

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    gps_status = (TextView) findViewById(R.id.gps_status);
    initGoogleAPIClient();//Init Google API Client
    checkPermissions();//Check Permission
  }

  /* Initiate Google API Client */
  private void initGoogleAPIClient() {
    //Without Google API Client Auto Location Dialog will not work
    mGoogleApiClient = new GoogleApiClient.Builder(MainActivity.this)
        .addApi(LocationServices.API)
        .build();
    mGoogleApiClient.connect();
  }

  /* Check Location Permission for Marshmallow Devices */
  private void checkPermissions() {
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= 23) {
      if (ContextCompat.checkSelfPermission(MainActivity.this,
          android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
          != PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
        requestLocationPermission();
      else
        showSettingDialog();
    } else
      showSettingDialog();
  }

  /* Show Popup to access User Permission */
  private void requestLocationPermission() {
    if (ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(MainActivity.this, android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)) {
      ActivityCompat.requestPermissions(MainActivity.this,
          new String[]{android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION},
          ACCESS_FINE_LOCATION_INTENT_ID);
    } else {
      ActivityCompat.requestPermissions(MainActivity.this,
          new String[]{android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION},
          ACCESS_FINE_LOCATION_INTENT_ID);
    }
  }

  /* Show Location Access Dialog */
  private void showSettingDialog() {
    LocationRequest locationRequest = LocationRequest.create();
    locationRequest.setPriority(LocationRequest.PRIORITY_HIGH_ACCURACY);//Setting priotity of Location request to high
    locationRequest.setInterval(30 * 1000);
    locationRequest.setFastestInterval(5 * 1000);//5 sec Time interval for location update
    LocationSettingsRequest.Builder builder = new LocationSettingsRequest.Builder()
        .addLocationRequest(locationRequest);
    builder.setAlwaysShow(true); //this is the key ingredient to show dialog always when GPS is off

    PendingResult<LocationSettingsResult> result =
        LocationServices.SettingsApi.checkLocationSettings(mGoogleApiClient, builder.build());
    result.setResultCallback(new ResultCallback<LocationSettingsResult>() {
      @Override
      public void onResult(LocationSettingsResult result) {
        final Status status = result.getStatus();
        final LocationSettingsStates state = result.getLocationSettingsStates();
        switch (status.getStatusCode()) {
          case LocationSettingsStatusCodes.SUCCESS:
            // All location settings are satisfied. The client can initialize location
            // requests here.
            updateGPSStatus("GPS is Enabled in your device");
            break;
          case LocationSettingsStatusCodes.RESOLUTION_REQUIRED:
            // Location settings are not satisfied. But could be fixed by showing the user
            // a dialog.
            try {
              // Show the dialog by calling startResolutionForResult(),
              // and check the result in onActivityResult().
              status.startResolutionForResult(MainActivity.this, REQUEST_CHECK_SETTINGS);
            } catch (IntentSender.SendIntentException e) {
              e.printStackTrace();
              // Ignore the error.
            }
            break;
          case LocationSettingsStatusCodes.SETTINGS_CHANGE_UNAVAILABLE:
            // Location settings are not satisfied. However, we have no way to fix the
            // settings so we won't show the dialog.
            break;
        }
      }
    });
  }

  @Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    switch (requestCode) {
      // Check for the integer request code originally supplied to startResolutionForResult().
      case REQUEST_CHECK_SETTINGS:
        switch (resultCode) {
          case RESULT_OK:
            Log.e("Settings", "Result OK");
            updateGPSStatus("GPS is Enabled in your device");
            //startLocationUpdates();
            break;
          case RESULT_CANCELED:
            Log.e("Settings", "Result Cancel");
            updateGPSStatus("GPS is Disabled in your device");
            break;
        }
        break;
    }
  }

  @Override
  protected void onResume() {
    super.onResume();
    registerReceiver(gpsLocationReceiver, new IntentFilter(BROADCAST_ACTION));//Register broadcast receiver to check the status of GPS
  }

  @Override
  protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    //Unregister receiver on destroy
    if (gpsLocationReceiver != null)
      unregisterReceiver(gpsLocationReceiver);
  }

  //Method to update GPS status text
  private void updateGPSStatus(String status) {
    gps_status.setText(status);
  }

  /* On Request permission method to check the permisison is granted or not for Marshmallow+ Devices */
  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) {
    super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
    switch (requestCode) {
      case ACCESS_FINE_LOCATION_INTENT_ID: {
        // If request is cancelled, the result arrays are empty.
        if (grantResults.length > 0
            && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

          //If permission granted show location dialog if APIClient is not null
          if (mGoogleApiClient == null) {
            initGoogleAPIClient();
            showSettingDialog();
          } else
            showSettingDialog();
        } else {
          updateGPSStatus("Location Permission denied.");
          Toast.makeText(MainActivity.this, "Location Permission denied.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
          // permission denied, boo! Disable the
          // functionality that depends on this permission.
        }
        return;
      }
    }
  }
}

Code đã xong, giờ thì chạy app và xem thành quả thôi 😀

Thanks. 😀

Link download: https://www.dropbox.com/s/efm11makksm2go3/%5Bntcde.com%5DShowLocationSettingDialog.zip?dl=0
Github: https://github.com/trongcong/ShowLocationSettingDialog.git

Gom Marker trong Android với Google Maps Android API – Google Maps Android Marker Clustering Utility Sử dụng SwipeRefreshLayout trong ứng dụng Android Hướng dẫn tạo Material Dialog Bottom Sheet Android Tạo context menu trong Android – ActionBar ActionMode.CallBack Example Retrofit và Volley thư viện nào tốt hơn Hướng dẫn sử dụng thư viện Volley trong Android Tạo Web Service bằng PHP và MYSQL cho ứng dụng di động – Part 2 Tạo Web Service bằng PHP và MYSQL cho ứng dụng di động – Part 1 Hàm chuyển đổi Timestamp thành Datetime trong Android và JavaScript Design Patterns là gì? Tạo Project Android theo mẫu Design Patterns(Part 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.