HIển thị Location Setting Dialog sử dụng Google API Client

Trong ứng dụng Google Maps trên Android và nhiều ứng dụng khác mà bạn đã thấy rằng nếu vị trí của mình bị vô hiệu hóa thì sau đó một hộp thoại yêu cầu bật vị trí GPS xuất hiện trực tiếp trên màn hình mà không chuyển hướng bạn đến trang Cài đặt.

Show Location Setting Dialog Using Google API Client
Show Location Setting Dialog Using Google API Client

Để hiển thị hộp thoại này, chúng ta phải biết được những điều này:

 1. Google API Client : GoogleApiClient được sử dụng với một loạt các phương thức tĩnh. Một số trong những phương thức này yêu cầu GoogleApiClient được kết nối; kiểm tra tài liệu API cụ thể để xác định xem bạn cần phải được kết nối.
 2. Location Request : Đối tượng LocationRequest được sử dụng để yêu cầu một Service cập nhật vị trí từ FusedLocationProviderApi.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để thực hiện Request Location Dialog bằng cách sử dụng  GoogleAPIClient và Broadcast Receiver để kiểm tra tình trạng GPS.

Video Demo Show Location Setting Dialog

  1. Tạo 1 project mới trong  Android Studio: Vào  File ⇒ New ⇒ New Project và điền thông tin yêu cầu. Mặc định sẽ là  MainActivity.java.
  2. Mở build.gradle (Module: app)  và thêm vào các thư viện như bên dưới:

  1. Mở AndroidManifest.xml và thêm quyền cho phép truy cập vị trí.

  1. Thêm đoạn code sau  vào activity_main.xml.

  1. Bây giờ làm theo các bước dưới đây để thực hiện các chức năng.
   • Bước 1: Khởi Google API Khách hàng

   • Bước 2: Kiểm tra Location Permission cho thiết bị Android 6.0 Marshmallow

   • Bước 3: Hiển thị  Dialog khi GPS đang Tắt

   • Bước 4: Nhận kết quả về hành động của người dùng khi Location Request Dialog hiển thị (Yes or No)

   • Bước 5: Tạo một Broadcast Receiver để kiểm tra tình trạng của GPS bất cứ khi nào nó On hoặc Off

   • Bước 6: Show Location Request Dialog khi ở trạng thái GPS Off. Ở đây chúng ta phải sử dụng Handler để gọi phương thức trong Main Thread.

   • Bước 7: Đăng ký và Hủy đăng ký Receiver trên onResume và phương thức onDestroy tương ứng.

 1. Đoạn code hoàn chỉnh trong MainActivity.java

Code đã xong, giờ thì chạy app và xem thành quả thôi 😀

Thanks. 😀

Link download: https://www.dropbox.com/s/efm11makksm2go3/%5Bntcde.com%5DShowLocationSettingDialog.zip?dl=0
Github: https://github.com/trongcong/ShowLocationSettingDialog.git

Gom Marker trong Android với Google Maps Android API – Google Maps Android Marker Clustering Utility Sử dụng SwipeRefreshLayout trong ứng dụng Android Hướng dẫn tạo Material Dialog Bottom Sheet Android Tạo context menu trong Android – ActionBar ActionMode.CallBack Example Retrofit và Volley thư viện nào tốt hơn Hướng dẫn sử dụng thư viện Volley trong Android Tạo Web Service bằng PHP và MYSQL cho ứng dụng di động – Part 2 Tạo Web Service bằng PHP và MYSQL cho ứng dụng di động – Part 1 Hàm chuyển đổi Timestamp thành Datetime trong Android và JavaScript Design Patterns là gì? Tạo Project Android theo mẫu Design Patterns(Part 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.