Kích hoạt Gutenberg cho Custom Post Types trong WordPress 5+

Gutenberg là trình chỉnh sửa nội dung mới trong WordPress. Nhưng hiện tại WP không tự động kích hoạt Gutenberg cho custom post types(các loại bài tùy chỉnh), khi vào edit nó vẫn sử dụng trình chỉnh sửa cổ điển. Nó có thể được tự động áp dụng trong tương lai nhưng hiện tại cần điều chỉnh code một chút.

Ví dụ:

Để kích hoạt Gutenberg cho custom post types trong WordPress chúng ta cần đặt show_in_rest thành true.

Nếu bạn đang sử dụng một plugin để tạo các loại bài đăng mới, có thể có một tùy chọn để kích hoạt hỗ trợ API REST..

Ví dụ với plugin Custom Post Type UI:

Vào Add/Edit Post Types -> Settings -> Show in REST API -> true

Làm quen với các components thường dùng khi tạo Gutenberg Block Gutenberg Block Attributes Cách tạo Gutenberg Block trong WordPress Tổng quan về Gutenberg trong WordPress Chuyển đổi các trường ACF được đăng ký bởi PHP sang định dạng JSON có thể Import Thêm Form tính giá sản phẩm trong Woocommerce WordPress Cách hiển thị số lượt xem bài viết trong WordPress mà không cần plugin YITH plugin and WooCommerce filter and hook support 9 plugin WordPress và công cụ hay nhất mà website của bạn nên sử dụng WordPress SEO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.