Cách hiển thị số lượt xem bài viết trong WordPress mà không cần plugin

Dưới đây là một số cách để hiển thị số lượt xem bài viết trong WP(WordPress) không cần cài plugin mà bạn có thể áp dụng cho website của bạn.

Cách hiển thị số lượt xem bài đăng trên WordPress mà không cần plugin
Cách hiển thị số lượt xem bài đăng trên WordPress mà không cần plugin

Cách 1

Sử dụng đoạn code trong file functions.php

function ntc_post_view_count() {
  if ( is_single() ) {
    global $post;
    $count_post = esc_attr( get_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', true ) );
    if ( $count_post == '' ) {
      $count_post = 1;
      add_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', $count_post );
    } else {
      $count_post = (int) $count_post + 1;
      update_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', $count_post );
    }
  }
}

add_action( 'wp_head', 'ntc_post_view_count' );

Hoặc sử dụng code dưới đây trong file single.php

if ( is_single() ) {
  global $post;
  $count_post = esc_attr( get_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', true ) );
  if ( $count_post == '' ) {
    $count_post = 1;
    add_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', $count_post );
  } else {
    $count_post = (int) $count_post + 1;
    update_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', $count_post );
  }
}

Sau đó sử dụng mã này để hiển thị:

global $post;
$visitor_count = get_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', true );
if ( $visitor_count == '' ) {
  $visitor_count = 0;
}
if ( $visitor_count >= 1000 ) {
  $visitor_count = round( ( $visitor_count / 1000 ), 2 );
  $visitor_count = $visitor_count . 'k';
}
echo esc_attr( $visitor_count );

Xem thêm: 

Cách 2

Thêm đoạn code sau vào file functions.php

// function to display number of posts.
function getPostViews( $postID ) {
  $count_key = 'post_views_count';
  $count   = get_post_meta( $postID, $count_key, true );
  if ( $count == '' ) {
    delete_post_meta( $postID, $count_key );
    add_post_meta( $postID, $count_key, '0' );

    return "0 View";
  }

  return $count . ' Views';
}

// function to count views.
function setPostViews( $postID ) {
  $count_key = 'post_views_count';
  $count   = get_post_meta( $postID, $count_key, true );
  if ( $count == '' ) {
    $count = 0;
    delete_post_meta( $postID, $count_key );
    add_post_meta( $postID, $count_key, '0' );
  } else {
    $count ++;
    update_post_meta( $postID, $count_key, $count );
  }
}

Chèn function setPostViews vào file single.php

<?php setPostViews(get_the_ID()); ?>

Và thêm đoạn code này trong file single.php để hiện thị số lượt xem bài viết.

<?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?>

Ngoài ra bạn có thể kiểm tra thêm điều kiện nếu là tác giả bài viết hoặc người dùng đã đăng nhập thì không cộng vào số lượt xem bài đăng.

<?php
global $current_user;
get_currentuserinfo();

if ( is_user_logged_in() && $current_user->ID == $post->post_author ) {
  return;
} 
?>

Nếu bạn có cách nào khác để hiển thị số lượt xem bài viết trong WP(WordPress) thì đừng ngại comment  vào form bên dưới, mình sẽ cập nhật thêm vào để bài viết đầy đủ hơn. Xin cảm ơn.

Oh My Zsh: Nâng cao trải nghiệm terminal với giao diện đẹp và các plugin tăng hiệu suất! Git cherry-pick là gì? Cách sử dụng và ví dụ Git Rebase: Gộp nhiều commit thành một để tối ưu hóa lịch sử commit 11 tính năng JavaScript mới tuyệt vời trong ES13 (ES2022) CSS diệu kỳ: Các thuộc tính CSS mà bạn có thể chưa biết Auto deploy projects với GitHub Actions – sử dụng ssh-action WordPress Gutenberg Block Server Side Render Add, Upload image trong Gutenberg Block Development Tạo Block Controls – Block Toolbar và Settings Sidebar trong WordPress Gutenberg Làm quen với các components thường dùng khi tạo Gutenberg Block

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.