Cài đặt Git trên Ubuntu 18.04

Hệ thống kiểm soát phiên bản(VCS) giúp bạn chia sẻ và cộng tác trong các dự án phát triển phần mềm. Git là một trong những VCS bản phổ biến nhất hiện nay.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và định cài đặt Git trên Ubuntu 18.04.

Bước 1 – Cập nhật các gói mặc định

Đăng nhập vào máy chủ Ubuntu 18.04 của bạn, trước tiên hãy cập nhật các gói mặc định của bạn.

sudo apt update

Bước 2 – Cài đặt Git

sudo apt install git

Bước 3 – Xác nhận cài đặt thành công

Bạn có thể xác nhận rằng bạn đã cài đặt Git chính xác bằng cách chạy lệnh này và nhận ouput tương tự như sau:

git --version

Output
git version 2.17.1

Bước 4 – Thiết lập Git

Bây giờ bạn đã cài đặt Git và để ngăn cảnh báo, bạn nên định cấu hình nó với thông tin của bạn.

git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "[email protected]"

Nếu bạn cần chỉnh sửa tệp này, bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa văn bản, chẳng hạn như nano:

nano ~/.gitconfig

~/.gitconfig contents

[user]
name = Your Name
email = [email protected]

Trên đây là các bước cơ bản hướng dẫn cài đặt git trên Ubuntu 18.04. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm hướng dẫn chi tiết tại đây

Xem thêm:

Oh My Zsh: Nâng cao trải nghiệm terminal với giao diện đẹp và các plugin tăng hiệu suất! Git cherry-pick là gì? Cách sử dụng và ví dụ Git Rebase: Gộp nhiều commit thành một để tối ưu hóa lịch sử commit 11 tính năng JavaScript mới tuyệt vời trong ES13 (ES2022) CSS diệu kỳ: Các thuộc tính CSS mà bạn có thể chưa biết Auto deploy projects với GitHub Actions – sử dụng ssh-action WordPress Gutenberg Block Server Side Render Add, Upload image trong Gutenberg Block Development Tạo Block Controls – Block Toolbar và Settings Sidebar trong WordPress Gutenberg Làm quen với các components thường dùng khi tạo Gutenberg Block

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.