Category: Android

Design Patterns là gì? Tạo Project Android theo mẫu Design Patterns(Part 1)

Design Patterns là gì? Design patterns là các giải pháp đã được tối ưu hóa, được tái sử dụng cho các vấn đề lập trình mà chúng ta gặp phải hàng ngày. Nó là một khuôn mẫu đã được suy nghĩ, giải quyết trong tình huống cụ thể rồi. Các vấn đề mà bạn gặp…

Chức năng tìm kiếm trực tiếp trên ListView Android

Một ví dụ đơn giản của chức năng tìm kiếm trực tiếp trong Android sử dụng ListView qua các bước sau. Bước 1: Mở Android Studio, tạo một Project mới với Empty Activity. Bước 2: Mở activity_main.xml file (đường dẫn: res/layout/activity_main.xml) thêm vào đoạn code sau:

HIển thị Location Setting Dialog sử dụng Google API Client

Trong ứng dụng Google Maps trên Android và nhiều ứng dụng khác mà bạn đã thấy rằng nếu vị trí của mình bị vô hiệu hóa thì sau đó một hộp thoại yêu cầu bật vị trí GPS xuất hiện trực tiếp trên màn hình mà không chuyển hướng bạn đến trang Cài đặt. Để hiển thị…

Pass values – data between Fragments and Activity

Dưới đây là một số cách truyền dữ  liệu từ Fragment qua Activity hoặc truyền dữ liệu từ Activity qua Fragment ( Pass values between Fragments and Activity or Transmit data from Fragment to Activity or Transmit data from Activity to  Fragment or Send data from fragment to activity.) 1) to send data from fragment to…