BroadcastChannel API: Giao tiếp giữa các tab hoặc cửa sổ trong trình duyệt

BroadcastChannel API là một API đơn giản giúp giao tiếp giữa các bối cảnh duyệt web dễ dàng hơn. Đó là, giao tiếp giữa các cửa sổ/tab, iframe, web workers và service workers. Tin nhắn được đăng lên một kênh nhất định sẽ được gửi đến tất cả người nghe của kênh đó.

Hàm tạo BroadcastChannel lấy một tham số duy nhất: tên của kênh. Tên xác định kênh và sống trên các bối cảnh duyệt web.

Dữ liệu được hỗ trợ trong BroadcastChannel

Messages có thể là chuỗi hoặc bất cứ thứ gì được hỗ trợ bởi thuật toán nhân bản có cấu trúc (Strings, Objects, Arrays, Blobs, ArrayBuffer, Map).

Ví dụ – gửi Blob hoặc File

Một kênh sẽ không phát sóng đến chính nó. Vì vậy, nếu bạn có một onmessage trên cùng một trang với postMessage() cho cùng một kênh, sự kiện tin nhắn đó sẽ không kích hoạt.

Trình duyệt hỗ trợ BroadcastChannel API

Hiện tại, chỉ có Chrome 54+, Firefox 38+, Edge 79+ và Opera 41+ hỗ trợ BroadcastChannel API.

Trong trường hợp bạn muốn sử dụng cho tất cả browser, bạn có thể require project này https://github.com/pubkey/broadcast-channel

Demo

BroadcastChannel API Demo

Bạn có thể check Demo ở đây

Project on github

Hướng dẫn deploy project Nuxt JS lên VPS 😍 Giới thiệu PM2 – Trình quản lý các ứng dụng NodeJS Thêm meta tags cho website Nuxt JS Tạo Blog đơn giản với Nuxt JS và WordPress API Cài đặt Git trên Ubuntu 18.04 Hướng dẫn cài đặt Node.js trên VPS Ubuntu 18.04 Sử dụng JavaScript Fetch API với Async/Await Styling Placeholder Text của thẻ input với CSS Cài đặt và Active WebStorm 2019.2.4 với License key 50+ thuộc tính thú vị trong CSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.