Tag: Volley post request example in android

Hướng dẫn sử dụng thư viện Volley trong Android

This entry is part 17 of 21 in the series Hướng dẫn học lập trình Android

Volley được Google giới thiệu vào khoảng tháng 6/2013. Volley là một thư viện dùng để send và recieve response từ Server sử dụng giao thức HTTP. Volley có các điểm nổi bật dưới đây: Tự động lập lịch (scheduling) cho các request. Caching Response. Hỗ trợ set độ ưu tiên cho các request (priority)….