Tag: Pass data between Fragments and Activity

Pass values – data between Fragments and Activity

Dưới đây là một số cách truyền dữ  liệu từ Fragment qua Activity hoặc truyền dữ liệu từ Activity qua Fragment ( Pass values between Fragments and Activity or Transmit data from Fragment to Activity or Transmit data from Activity to  Fragment or Send data from fragment to activity.) 1) to send data from fragment to…