Tag: MySQL

Hướng dẫn cài đặt MySQL trên Ubuntu 18.04

MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, thường được cài đặt như một phần của web server LAMP Stack (Linux, Apache, MySQL, PHP / Python / Perl) . Nó sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) để quản…