Tag: github actions

Auto deploy projects với GitHub Actions – sử dụng ssh-action

GitHub Actions release phiên bản đầu tiên vào ngày 13 tháng 11 năm 2019, trước thời gian đó các bản beta được liên tục cập nhật. GitHub Actions là gì? GitHub Actions là event-driven(theo hướng sự kiện), có nghĩa là bạn có thể chạy một loạt lệnh sau khi một sự kiện cụ thể đã…