Tag: css flexbox space

CSS Gap Space với Flexbox

CSS Flexbox và CSS Grid là những công cụ tuyệt vời có sẵn để quản lý bố cục trên Web. Flexbox xử lý bố cục đơn chiều rất tốt trong khi CSS Grid xử lý bố cục hai chiều với cột và hàng. Thường thì chúng ta muốn thêm không gian giữa các item trong…