Tag: Cover timestamp to datetime

Hàm chuyển đổi Timestamp thành Datetime trong Android và JavaScript

Trong các project Android chúng ta thường lưu Datetime là kiểu String, nhưng chính xác thì phải lưu Datetime là kiểu Integer hoặc Long đặt tên biến là timestamp. Timestamp là gì? Timestamp  là chuỗi các ký tự hoặc thông tin được mã hóa xác định khi một sự kiện nhất định xảy ra, thường là…