Tag: ActionBar ActionMode Example

Tạo context menu trong Android – ActionBar ActionMode.CallBack Example

Trong bài viết này mình se hướng dẫn các bạn tạo một Context-Sensitive ActionMode(CAB), đây là một dạng menu hỗ trợ khi bạn gọi đến nó. Ví dụ bạn cần xóa nhiều Item trên một Listview hay cần xóa nhiều Item trên một RecyclerView nó sẽ hiện một  Context-Sensitive ActionMode trên ActionBar giúp giao diện…