Jetbrains-agent.jar – Jetbrains license server

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn crack các sản phẩm của Jetbrains với license server

Quan trọng: Hướng dẫn này chỉ dành cho mục đích học tập và nghiên cứu. Không sử dụng nó cho mục đích thương mại! Để sử dụng thương mại, vui lòng liên hệ Jetbrains để mua hàng chính hãng, hãy sử dụng sản phẩm chính hãng!

Bước 1: Tải về cài đặt và mở phần mềm chọn evalutate for free.

Bước 2: Ở screen Welcome, Click vào menu “Configure” ở góc dưới bên phải chọn -> “Edit Custom VM Options…”

Bước 3: Thêm dòng sau vào cuối: -javaagent:C:\jetbrains\jetbrains-agent.jar, (Chú ý: C:\jetbrains là đường dẫn đến file jetbrains-agent.jar trong thư mục bạn tải về giải nén – link ở bên dưới).

Ex:

Bước 4: Lưu lại và restart phần mềm

Bước 5: Chọn “Configure” -> “Manage License…” Tích chọn “License server”

Bước 6: Nhập địa chỉ server address: http://fls.jetbrains-agent.com Hoặc click vào: “Discover Server” để điền tự động.

Link tải file jetbrains-agent.jar

Download

Lưu ý: với jetbrains-agent.jar nó hoạt động cho cả License server và License code. Trong trường hợp vẫn không work, hãy thực hiện các bước dưới đây, sau đó làm lại B5 ở trên:

1: Loại bỏ các mục cấu hình liên quan đến jetbrains được thêm vào trong tệp máy chủ.

2. Thêm cấu hình mới trong tệp host C:WindowsSystem32driversetc

0.0.0.0 https://account.jetbrains.com:443

3. Làm mới dns, trên windows open cmd và chạy lệnh này ipconfig /flushdns

Jetbrains license server crack latest version 2019.3.3
Jetbrains license server crack latest version 2019.3.3

Đã thử nghiệm thành công trong các phiên bản IDE sau (v3.0.0):

 • IntelliJ IDEA 2019.3.3 trở xuống
 • AppCode 2019.3.5 trở xuống
 • CLion 2019.3.4 trở xuống
 • DataGrip 2019.3.3 trở xuống
 • GoLand 2019.3.2 trở xuống
 • PhpStorm 2019.3.3 trở xuống
 • PyCharm 2019.3.3 trở xuống
 • Rider 2019.3.2 trở xuống
 • RubyMine 2019.3.3 trở xuống
 • WebStorm 2019.3.3 trở xuống
Tải và cài đặt Photoshop CC Full cho MacOS Hướng dẫn active Camtasia Studio 2020 Full Active WebStorm 2020.1.1 với License key Cài đặt và Active PhpStorm 2019.2.4 License key [Updated]Snagit 2019 full – Phần mềm chụp và quay phim màn hình chuyên nghiệp

65 thoughts on “Jetbrains-agent.jar – Jetbrains license server

  1. Bạn tìm kiếm file có đuôi .vmoptions nhé, thường nó sẽ có tên phpstorm.vmoptions.
   Xong xoá dòng javaagent đi là dc.
   Đối với Jetbrains-agent.jar nó chỉ work với bản 2020.1.1 trở xuống thôi nhé, nên bạn có active thành công thì đừng update nữa.
   Chúc bạn thành công.

 1. Cài thành công với Ubutu, PhpStorm 2019.3.2. Lúc đầu bị lỗi đường dẫn của jar nên mở ko lên phpstorm. Các bạn có thể search toàn bộ file bằng find ./ -name *.vmoptions và xóa đi dòng jar hoặc sửa jar để phpStorm run bình thường.

  1. License Server response has not passed data integrity check: Certificate used to sign the license is not signed by JetBrains root certificate (1)

 2. Didnt work with Intellij 2020.1.2 on Mac, I get this :

  License Server response has not passed data integrity check: Certificate used to sign the license is not signed by JetBrains root certificate (1)

 3. I tried it with Rider 2019.3.2 but once i edited the VM options and closed it it did not open again.
  I am using Win10

  1. Try following these steps:

   1. Delete all relevant configuration in the host file.

   0.0.0.0 account.jetbrains.com
   0.0.0.0 www.jetbrains.com
   ... etc

   2. Add the new configuration to the host file.
   0.0.0.0 https://account.jetbrains.com:443

   3. Refresh dns, on windows open cmd and run this command ipconfig/flushdns

   4. Reopen application.

   If still not working. Please google search for new solutions.

 4. Làm xong bước 4 reset lại là phpstorm của mình không mở lại được luôn ?Có bạn nào gặp phải trường hợp này không ?

  1. (Pycharm) I get this error License Server response has not passed data integrity check: Certificate used to sign the license is not signed by JetBrains root certificate (1).

 5. Can you also add the “important.txt” unmodified file too to ignore the popup. This I believe is part of the zip file.

  1. you know what file is referring to at this point:

   1: Remove the configuration items related to jetbrains added in the server file.

  1. Y9MXSIF79G-eyJsaWNlbnNlSWQiOiJZOU1YU0lGNzlHIiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoiSkJGYW1pbHkgQ2hpbmEiLCJhc3NpZ25lZU5hbWUiOiIiLCJhc3NpZ25lZUVtYWlsIjoiIiwibGljZW5zZVJlc3RyaWN0aW9uIjoiIiwiY2hlY2tDb25jdXJyZW50VXNlIjpmYWxzZSwicHJvZHVjdHMiOlt7ImNvZGUiOiJJSSIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMTktMDctMjYiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDctMjUifSx7ImNvZGUiOiJBQyIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMTktMDctMjYiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDctMjUifSx7ImNvZGUiOiJEUE4iLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDE5LTA3LTI2IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTA3LTI1In0seyJjb2RlIjoiUFMiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDE5LTA3LTI2IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTA3LTI1In0seyJjb2RlIjoiR08iLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDE5LTA3LTI2IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTA3LTI1In0seyJjb2RlIjoiRE0iLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDE5LTA3LTI2IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTA3LTI1In0seyJjb2RlIjoiQ0wiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDE5LTA3LTI2IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTA3LTI1In0seyJjb2RlIjoiUlMwIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAxOS0wNy0yNiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wNy0yNSJ9LHsiY29kZSI6IlJDIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAxOS0wNy0yNiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wNy0yNSJ9LHsiY29kZSI6IlJEIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAxOS0wNy0yNiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wNy0yNSJ9LHsiY29kZSI6IlBDIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAxOS0wNy0yNiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wNy0yNSJ9LHsiY29kZSI6IlJNIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAxOS0wNy0yNiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wNy0yNSJ9LHsiY29kZSI6IldTIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAxOS0wNy0yNiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wNy0yNSJ9LHsiY29kZSI6IkRCIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAxOS0wNy0yNiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wNy0yNSJ9LHsiY29kZSI6IkRDIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAxOS0wNy0yNiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wNy0yNSJ9LHsiY29kZSI6IlJTVSIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMTktMDctMjYiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDctMjUifV0sImhhc2giOiIxMzgzODYyOS8wIiwiZ3JhY2VQZXJpb2REYXlzIjo3LCJhdXRvUHJvbG9uZ2F0ZWQiOmZhbHNlLCJpc0F1dG9Qcm9sb25nYXRlZCI6ZmFsc2V9-rI4et6OSKLA4gvOzxtyp48SCWtjwsOSQBJittaw6BOVJOwVBz0p31wBWDFSdIogdRPKquk2BAou7N694entEn4/Db3Ol5uotDtUd2MHuo+BBu9QcwIoX3RTrnYLwJfTlEJfRH/3TF3WtkPGQZQQcw/23hsZzdC/WJY6tmvyTijIBScUsvIOxZ+8REbWbkTQx1KliliFyrMua7hit8LThzfffZloHciaHwUP9BjxEjU0qQi+yFacSXjxEZERJT25hZrMN+bqBxcn59/4UJBrITt8YpLIlydt0+6vMSWAMawMzKpeDEDInKy0XomauTIUfxS4sbw/dSyVdSrh+IuOc7g==-MIIElTCCAn2gAwIBAgIBCTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBMB4XDTE4MTEwMTEyMjk0NloXDTIwMTEwMjEyMjk0NlowaDELMAkGA1UEBhMCQ1oxDjAMBgNVBAgMBU51c2xlMQ8wDQYDVQQHDAZQcmFndWUxGTAXBgNVBAoMEEpldEJyYWlucyBzLnIuby4xHTAbBgNVBAMMFHByb2QzeS1mcm9tLTIwMTgxMTAxMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxcQkq+zdxlR2mmRYBPzGbUNdMN6OaXiXzxIWtMEkrJMO/5oUfQJbLLuMSMK0QHFmaI37WShyxZcfRCidwXjot4zmNBKnlyHodDij/78TmVqFl8nOeD5+07B8VEaIu7c3E1N+e1doC6wht4I4+IEmtsPAdoaj5WCQVQbrI8KeT8M9VcBIWX7fD0fhexfg3ZRt0xqwMcXGNp3DdJHiO0rCdU+Itv7EmtnSVq9jBG1usMSFvMowR25mju2JcPFp1+I4ZI+FqgR8gyG8oiNDyNEoAbsR3lOpI7grUYSvkB/xVy/VoklPCK2h0f0GJxFjnye8NT1PAywoyl7RmiAVRE/EKwIDAQABo4GZMIGWMAkGA1UdEwQCMAAwHQYDVR0OBBYEFGEpG9oZGcfLMGNBkY7SgHiMGgTcMEgGA1UdIwRBMD+AFKOetkhnQhI2Qb1t4Lm0oFKLl/GzoRykGjAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBggkA0myxg7KDeeEwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwCwYDVR0PBAQDAgWgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAF8uc+YJOHHwOFcPzmbjcxNDuGoOUIP+2h1R75Lecswb7ru2LWWSUMtXVKQzChLNPn/72W0k+oI056tgiwuG7M49LXp4zQVlQnFmWU1wwGvVhq5R63Rpjx1zjGUhcXgayu7+9zMUW596Lbomsg8qVve6euqsrFicYkIIuUu4zYPndJwfe0YkS5nY72SHnNdbPhEnN8wcB2Kz+OIG0lih3yz5EqFhld03bGp222ZQCIghCTVL6QBNadGsiN/lWLl4JdR3lJkZzlpFdiHijoVRdWeSWqM4y0t23c92HXKrgppoSV18XMxrWVdoSM3nuMHwxGhFyde05OdDtLpCv+jlWf5REAHHA201pAU6bJSZINyHDUTB+Beo28rRXSwSh3OUIvYwKNVeoBY+KwOJ7WnuTCUq1meE6GkKc4D/cXmgpOyW/1SmBz3XjVIi/zprZ0zf3qH5mkphtg6ksjKgKjmx1cXfZAAX6wcDBNaCL+Ortep1Dh8xDUbqbBVNBL4jbiL3i3xsfNiyJgaZ5sX7i8tmStEpLbPwvHcByuf59qJhV/bZOl8KqJBETCDJcY6O2aqhTUy+9x93ThKs1GKrRPePrWPluud7ttlgtRveit/pcBrnQcXOl1rHq7ByB8CFAxNotRUYL9IF5n3wJOgkPojMy6jetQA5Ogc8Sm7RG6vg1yow==

 6. Hi bạn, cho mình hỏi là nếu mình dùng license server với agent jar file để activate thì agent này có gửi thông tin project (sourcode…) về server ko bạn nhỉ ?

 7. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mình không thể tải được file jetbrains-agent.jar. Bạn có thể gửi file này vào email giúp mình được không?

  1. Làm đến bước thứ 4 trên mac giờ xoá app đi cài lại cũng ko mở lên đc là sao ad ơi

   1. Là do sai đường dẫn đến jar, nên PhpStorm sẽ ko mở đc. Bạn tìm đến file .vmoption và xóa dòng jar đi và sửa lại nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

 1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
 2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
 3. 3 Refresh the page and start browsing the site